Usenet Block 6000GB Actie
Usenet Flat 50Mbit Actie
Usenet Flat Ultimate Actie

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door U aan te melden als abonnee bij Bulknews stemt U met onderstaande overeenkomst in. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van Bulknews.

Bulknews BV staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61429805.

Artikel 1 Definities

1.1 De “Aanvaardingsdatum” is de datum waarop de abonnee zich via de website van Bulknews online aanmeldt en deze overeenkomst aanvaardt.
1.2 Onder “Dienst” wordt verstaan: de mogelijkheid om via het netwerk van Bulknews toegang te verkrijgen tot usenet, dan wel gebruik te maken van de door Bulknews aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de abonnee, op een wijze zoals door Bulknews aangeboden en door de abonnee en Bulknews overeengekomen.
1.3 Onder “abonnee” wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Bulknews een abonnement heeft afgesloten.
1.4 Met “Partijen” worden Bulknews en abonnee gezamenlijk bedoeld.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen Bulknews en abonnee zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Bulknews opgestelde algemene voorwaarden.
2.3 Elk door Bulknews gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2.4 Bulknews behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de abonnee niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de abonnee dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de abonnee treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Bulknews.
2.5 Met het online aanmelden en accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de abonnee tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 3 Abonnementen


3.1 Een abonnement wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van Bulknews (https://www..bulknews.eu/usenet-plans/), dan wel op enig andere door Bulknews aangegeven wijze.
3.2 Na ontvangst van de aanvraag van het abonnement zal Bulknews zorgdragen voor de toelating van de abonnee tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van Bulknews, te weten https://www.bulknews.eu. Het abonnement gaat in op de aanvaardingsdatum en de abonnee zal door Bulknews in de gelegenheid gesteld worden van de dienst gebruik te maken.
3.3 De overeenkomst tussen Bulknews en de abonnee wordt aangegaan voor een periode van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Tien dagen voor afloop van deze periode verstuurt Bulknews een email aan de abonnee waarin de verlenging van het abonnement wordt aangekondigd. Indien de abonnee het abonnement niet binnen 5 dagen voor afloop van de periode schriftelijk (met inbegrip van email) opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de oude abonnementsperiode. De abonnee draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn abonnementsperiode, zelfs indien de email met aankondiging contractsverlenging om welke reden dan ook niet ontvangen wordt.
3.4 Indien de abonnee een ander soort abonnement wil, kan hij hiertoe schriftelijk (met inbegrip van email) een verzoek indienen bij Bulknews. Bij honorering van dit verzoek door Bulknews, gaat de wijziging in op een door Bulknews aangegeven tijdstip. Aan veranderingen en verhuizingen kunnen extra kosten verbonden zijn welke aan de abonnee zullen worden medegedeeld.
3.5 Indien de abonnee één of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financiële verplichtingen, jegens Bulknews niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is Bulknews gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.
3.6 Bulknews behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, abonnementen te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen Bulknews en de abonnee, de gebruikelijke door Bulknews te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door Bulknews op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de abonnee zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.
4.2 Bulknews is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de abonnee hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Betaling

5.1 Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de abonnementsgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele abonnementsperiode, 30 dagen dan wel een andere overeengekomen periode vooruit betaald te worden. Indien er sprake is van een automatische incasso dan Bulknews incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode. In geval Bulknews geen betaling van de abonnee heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd inclusief €10,00 administratiekosten (bank- en handelingskosten) exclusief 21% BTW, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de abonnee in verzuim. De abonnee komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.
5.2 Bulknews accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van Bulknews worden aangeboden. Tot de betaalmiddelen behoort in iedere geval de automatische incasso. De abonnee machtigt Bulknews door het aangaan van deze overeenkomst tot het afschrijven van de abonnementsgelden van de opgegeven rekening via een automatische incasso.
5.3 Indien de abonnee op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de abonnee.
5.4 De door de abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Wanneer de klant uitblijft met het betalen na een herinnering via email, zal het incassobureau ingeschakeld worden om het openstaande balans onder uw account te incasseren. De bijkomende kosten zullen geheel voor uw rekening komen.


Artikel 6 Garanties & Verplichtingen

6.1 De abonnee garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan Bulknews is verstrekt volledig, juist en actueel is.
6.2 De abonnee is verplicht alle door Bulknews gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
6.3 De abonnee dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende abonnee verwacht mag worden. Tevens zal de abonnee bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Bulknews geschaad worden.
6.4 Het is de abonnee op generlei wijze toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap.
6.5 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bulknews, is het de abonnee niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de dienst van Bulknews.
6.6 Indien de abonnee in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat Bulknews het vermoeden daaromtrent heeft, is Bulknews gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Artikel 7 Retentie & Volledigheid

7.1 Bulknews garandeert geen retentie- of compleetheidspercentages. De door Bulknews gecommuniceerde retentie- en compleetheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens.
7.2 Als het postingvolume van usenet toe- of afneemt, kan Bulknews de retentie overeenkomstig en zonder mededeling verhogen danwel verlagen.

Artikel 8 Copyright

8.1 Het is te allen tijden aan de abonnee om de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen van producten die via onze dienst gebruikt of gedupliceerd worden. De mogelijkheid bestaat dat er copyright rust op data die beschikbaar is via het netwerk. Bulknews kan de informatie die door ons netwerk stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
8.2 De abonnee stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via het netwerk van Bulknews te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt geüpload waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat Bulknews de posting opschort en het abonnement beëindigt.

Artikel 9 Spam & Flooding

9.1 Bulknews tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en wij nemen vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam op onze servers zo veel mogelijk te voorkomen. Wij voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van abonnees die spam proberen te verspreiden via onze servers. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat Bulknews geen commerciële reclame voor producten of services toe. In ons beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat wij ongepast achten.
9.2 Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door Bulknews beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij Bulknews in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.
9.3 Als wordt vaststeld dat flooding plaatsvindt is Bulknews gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Artikel 10 Controversieel & Expliciet materiaal

10.2 Bulknews is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de abonnee via de dienst van Bulknews. Internet en usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de abonnee toegang tot en zal de abonnee, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de abonnee. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. Bulknews doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.
10.2 Bulknews zal op geen enkele wijze tolereren dat abonnees zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. Bulknews zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de abonnee de toegang tot haar netwerk blokkeren..

Artikel 11 Beveiliging & Persoonsgegevens

11.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de abonnee, heeft Bulknews de inspanningsverbintenis op zich genomen om de dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is Bulknews niet aansprakelijk voor enige schade, welke de abonnee of een derde als gevolg hiervan lijdt of heeft geleden.
11.2 Indien de abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke abonnement tot het netwerk van Bulknews, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan Bulknews te melden. Niet Bulknews maar de abonnee is te allen tijden aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.
11.2 De gegevens van de abonnee worden opgenomen in de administratie van Bulknews, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en marketingdoeleinden. Zonder toestemming van de abonnee of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Artikel 12 Noodgevallen

12.1 In noodgevallen waarin Bulknews het redelijk acht, is Bulknews gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de abonnee, veranderingen met betrekking tot de door Bulknews te verlenen dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die Bulknews op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De abonnee zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
12.2 Bulknews is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de abonnee, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de abonnee niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Bulknews is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de abonnee het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke Bulknews niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Bulknews of enige derden die diensten aan Bulknews leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Bulknews is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de abonnee als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Bulknews jegens de abonnee, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Bulknews. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Bulknews voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 4.500.
14.2 Bulknews is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financiële verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen, noch is Bulknews gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de abonnee.
14.3 Bulknews is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de abonnee die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van Bulknews.
14.4 De abonnee vrijwaart Bulknews voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de dienst door de abonnee en/of onvoldoende naleving door de abonnee van enige verplichting jegens Bulknews, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
14.5 De abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Bulknews jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de abonnee.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

15.1 Bulknews en de abonnee zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de abonnee zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie en alleen de abonnee is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van gebruik ervan door een derde.
15.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de abonnee, de bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden en enige andere informatie betreffende Bulknews die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de abonnee door Bulknews als vertrouwelijk is aangemerkt.
15.3 Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.
15.4 De abonnee erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van het abonnement aan Bulknews door Bulknews gebruikt en verstrekt mogen aan bedrijven die op verzoek van Bulknews werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan Bulknews en/of het faciliteren van het account van de abonnee.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Voor alle rechtsvorderingen van de abonnee jegens Bulknews geldt een vervaltermijn van één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.
16.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Bulknews binden Bulknews slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.
16.3 De abonnee is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bulknews, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met Bulknews over te dragen.
16.4 Bulknews is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de abonnee de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden
16.5 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden niet geheel nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.
16.6 Wijzigingen in de bevoegdheid van de abonnee, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover Bulknews eerst van kracht zijn nadat Bulknews daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
16.7 De abonnee is verplicht van iedere voorgenomen (email) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan Bulknews. In geval Bulknews zich schriftelijk tot de abonnee heeft te wenden, is zij gedechargeerd wanneer zij dat doet aan het laatste adres dat de abonnee haar schriftelijk heeft gemeld.
16.8 Op de betrekkingen tussen de abonnee en Bulknews is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de abonnee en Bulknews worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.


Beleid acceptabel gebruik


In het Beleid voor acceptabel gebruik van Bulknews wordt beschreven wat aanvaardbaar gebruik van uw Bulknews-account is, wat wordt beschouwd als misbruik van onze services en welke procedures wij volgen om meldingen van misbruik te onderzoeken. Hoewel wij onze klanten zo voorkomend mogelijk willen behandelen, zal Bulknews snel en gedecideerd optreden wanneer er onmiskenbaar sprake is van servicemisbruik. Daarbij kunnen accounts tijdelijk worden ingetrokken of worden opgezegd.

Door u aan te melden voor uw Bulknews-account en deze te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met dit beleid en wijzigingen aan het beleid bij te houden omdat dit aan verandering onderhevig kan zijn. Dit Beleid Acceptabel gebruik moet worden beschouwd als onderdeel van de servicevoorwaarden voor uw Bulknews-account.

Beleid Redelijk gebruik

Bulknews wil dat alle klanten de service op bevredigende wijze kunnen gebruiken. Daarom behoudt Bulknews zich het recht voor om onredelijk gebruik van onbeperkte accounts te beperken opdat alle klanten de service zo goed mogelijk kunnen benutten. Een onbeperkte account bij Bulknews komt niet overeen met een permanente verbinding. Als een klant niet in staat lijkt om de service op redelijke wijze te gebruiken, kan Bulknews zonder voorafgaande kennisgeving de service voor deze klant annuleren of tijdelijk intrekken of kan Bulknews weigeren het abonnement te verlengen. Bulknews kan naar eigen goeddunken bepalen wat onredelijk gebruik is. Bulknews-accounts zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Elk niet-persoonlijk gebruik en elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet-persoonlijk gebruik, is verboden.

De volgende gebruikswijzen zijn bijvoorbeeld verboden:
- Een aanmeldingsnaam delen met meerdere gebruikers
- Gelijktijdige aanmeldingen vanaf meerdere IP-adressen
- Verbinding maken via een proxy van enigerlei soort
- DNEWS, NetCache of een ander cachingsysteem voor meervoudige toegang gebruiken

Netiquette en misbruik


Elke nieuwsgroep kan worden beschouwd als een afzonderlijke "community" waarin de regelmatige bezoekers van de nieuwsgroep normen hebben voor gepast en ongepast gedrag. Deze normen kunnen variëren tussen de verschillende groepen. In veel groepen zijn een handvest en een rubriek met veelgestelde vragen opgesteld waarin de heersende opvattingen van de gebruikers van de nieuwsgroep tot uiting komen. U dient altijd de berichten in een nieuwsgroep te lezen om te bepalen wat als gepast wordt beschouwd voordat u een bericht in de nieuwsgroep post. Bij Bulknews willen we dat elke klant de best mogelijk ervaring heeft met nieuwsgroepen. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van anderen. De nieuwsgroepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. Wanneer u communiceert met  mensen in nieuwsgroepen, moet u niet vergeten dat veel mensen uw berichten kunnen lezen. Houd rekening met de meningen en gevoelens van andere nieuwsgroepgebruikers en behandel deze met evenveel aandacht en respect als u zelf zou willen ontvangen.

Berichten

Wanneer Bulknews klachten ontvangt over ongepaste of laakbare berichten op onze servers, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing bij het onderzoeken van deze berichten. Ongepaste of laakbare berichten kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente
annulering van het recht om berichten te posten of tot de opzegging van de account.

Copyright

Vrijwel elk land beschikt over copyrightwetten. Bulknews kan niet controleren welke informatie door ons systeem vloeit en welke gegevens erop worden opgeslagen. Wanneer u een Bulknews-klant wordt, verklaart u dat u geen door auteursrechten beschermde werken zult overbrengen via of opslaan op ons systeem zonder toestemming van de houder van de auteursrechten.

Spam

Hoewel er geen eenduidige, exacte definitie van spam bestaat en er verschillende meningen bestaan over wat spam is, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing wanneer wij klachten ontvangen:

Herhalende berichten
Als u hetzelfde bericht herhaaldelijk in een of meer nieuwsgroepen post, wordt dit als spam beschouwd ongeacht de inhoud.

Commerciële berichten
Commerciële berichten worden in vrijwel elke nieuwsgroep afgekeurd. In de meeste groepen zijn bijdragen van bedrijven of commerciële websites ongewenst.

Reclameberichten
Reclame maken voor een bedrijf, website of organisatie wordt in vrijwel elke nieuwsgroep beschouwd als spam. Dit kan ook gelden voor uitnodigingen om een 'persoonlijke' website, website voor 'openbare services' of een charitatieve website te bezoeken.

'Te koop'-groepen
De meeste groepen met 'te koop' in de naam zijn bestemd voor personen die informatie willen uitwisselen over de artikelen die zij willen verkopen of kopen. Dit zijn doorgaans 'lokale' groepen die betrekking hebben op een specifiek geografisch gebied. In het merendeel van deze groepen zijn berichten van bedrijven over te koop aangeboden artikelen op veilingsites, zoals eBay, ongewenst. Zorg ervoor dat de berichten die u in deze groepen post, door de gebruikers van de nieuwsgroepen op prijs worden gesteld.

Kettingbrieven/piramideschema's
Volgens de wetten van de Verenigde Staten zijn kettingbrieven en piramideschema's illegaal. Bijna alle aanbiedingen van het type "verdien snel geld", "word snel rijk", en "multilevel marketing" behoren tot deze categorie. Als wordt vastgesteld dat u dergelijke berichten post in de nieuwsgroepen, wordt uw account direct opgezegd.

Posten in meerdere groepen
In enkele binaire nieuwsgroepen, zoals bepaalde muziekgroepen, wordt het aangemoedigd om berichten tegelijkertijd in meerdere groepen te posten als de inhoud van toepassing is op elke nieuwsgroep. In de meeste binaire nieuwsgroepen en in vrijwel alle tekstgroepen wordt het posten in meerdere groepen evenwel niet gewaardeerd. Houd er rekening mee dat een thread in een bepaalde tekstgroep in eerste instantie van toepassing kan zijn op twee nieuwsgroepen, maar de vervolgberichten al snel "off-topic" kunnen zijn voor een van deze
groepen.

Off-topic-berichten
Bijna elke nieuwsgroep heeft een vastgesteld onderwerp of een aanvaardbare groep onderwerpen voor berichten of discussies. Als u het gewenste onderwerp van een nieuwsgroep volkomen negeert, wordt dit als laakbaar beschouwd. Het posten van grote hoeveelheden materiaal dat off-topic is of onmiskenbaar kwaadwillige bedoelingen heeft, leidt tot onmiddellijke opzegging van de account.

Trolling
Trolling bestaat uit kwaadwillige pogingen om andere gebruikers van een nieuwsgroep aan te moedigen zich niet aan vastgestelde onderwerp van een groep te houden. Trolling is met andere woorden een poging om anderen zodanig boos te maken dat zij zich in een woordenwisseling storten en zich niet aan het onderwerp houden. Bulknews staat trolling niet toe en annuleert de serviceverlening aan personen die de service op deze wijze misbruiken.

Gewijzigde headers
Wij beschouwen het als ernstig misbruik van onze services om een kopregel te vervalsen met de bedoeling te verhullen van welke server het bericht afkomstig is, een bericht toe te kennen aan iemand anders, te suggereren dat het bericht is goedgekeurd door een moderator of een oorspronkelijk bericht het uiterlijk te geven van een vervolgbericht.

Andere soorten misbruik
Onze medewerkers die misbruik in de gaten houden, hebben zelf veel ervaring met nieuwsgroepen. Met deze ervaring kunnen zij een uitstekend oordeel vellen wanneer er situaties optreden die niet expliciet binnen de beschreven categorieën vallen. Bulknews tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze. Wij passen filters toe op inkomende en uitgaande berichten om het spamverkeer in beide richtingen te verminderen. Bulknews hanteert zeer strenge regels voor spam. U dient te verklaren dat u geen spam zult verzenden en geen berichten zult posten die op spam kunnen lijken. Als wordt vastgesteld dat u spam hebt gepost via de servers van Bulknews, wordt er een verwijdertarief van € 50 per gepost spambericht in rekening gebracht en wordt uw accountopgezegd.

Retentie en volledigheid
Bulknews garandeert geen retentie- of compleetheidspercentages. De op de Bulknewswebsite aangegeven retentie- en compleetheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens. Als het postingvolume van Usenet toeneemt of afneemt, kan de Bulknews-retentie overeenkomstig en zonder mededeling worden verhoogd of verlaagd.

Misbruik melden

U kunt misbruik melden via het e-mailadres abuse@bulknews.eu

Wij kunnen alleen maatregelen treffen tegen spam of ander misbruik als de berichten zijn gepost via de servers van Bulknews. Wij hebben de volledige artikelheaders nodig om elke melding van misbruik afkomstig van onze servers te onderzoeken. Wanneer wij een geldige melding van misbruik door een klant van Bulknews ontvangen, treffen onze medewerkers onmiddellijk maatregelen die zij nodig achten om te zorgen dat het posten van laakbaar materiaal wordt beëindigd. Dit kan een opschorting van het recht om te posten zijn voor de account waarvan de berichten afkomstig zijn. Als het voor onze medewerkers duidelijk is dat iemand zich alleen heeft aangemeld bij de Bulknews-service om misbruik te maken van de service, wordt de account onmiddellijk opgezegd zonder voorafgaande kennisgeving of restitutie. Andere klachten worden beoordeeld door onze medewerkers. Al onze medewerkers nemen de omstandigheden waaronder de berichten zijn gepost, de nieuwsgroep waarin deze zijn gepost en het aantal klachten over de berichten uiterst serieus. In bepaalde gevallen kunnen wij vaststellen of er kwaadwillige bedoelingen waren bij de laakbare berichten. Naast andere factoren beoordelen onze medewerkers of het onderwerp van de berichten overeenkomt met het type service dat wij aan de klanten willen leveren. De medewerkers van onze afdeling die misbruik in de gaten houdt, werken vrijwel altijd op basis van consensus. Bulknews wil een flexibele service aanbieden die voldoet aan de behoeften van onze klanten. Wij willen de service niet reguleren of onze klanten op enigerlei wijze censureren. Wij voelen ons evenwel verplicht om iedereen aan te moedigen onze services en de nieuwsgroepen op de juiste wijze te gebruiken zodat iedereen er baat bij heeft.


Disclaimer

Bulknews waardeert uw belangstelling voor onze produkten en diensten. De informatie op deze internetsite is uiterst zorgvuldig samengesteld. Omdat Bulknews steeds bezig is deze producten en diensten verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, snelheden, randapparatuur, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud. Omdat onder meer gebruik gemaakt wordt van netwerken van derden, is het mogelijk dat we afwijken van de elders aangeboden producten en diensten.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Bulknews. Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan. Voor commercieel gebruik dient men wel een bronvermelding toe te voegen.

Deze internetsite bevat links naar sites van derden. Bulknews is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Bulknews verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

In sommige gevallen zal Bulknews gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen, etc.

Privacy-verklaring

Verstrekking van persoonsgegeven aan derden

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten.

Bescherming persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

Bulknews, de Usenet provider voor iedereen!

Start gratis Trial